การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภายใต้การคัดเลือกผ่านโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2567
 พิมพ์ใบสมัคร
เข้ากลุ่ม
psutrang2567
เพื่อติดตามข่าวสาร
งานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง