ข้อตกลงในการใช้งาน
  • นักเรียนต้องกรอกอีเมลให้ถูกต้องเพื่อรับรหัสผ่านในการใช้งานระบบ จากนั้นสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตามความต้องการของนักเรียน
  • ควรเก็บรักษารหัสผ่านไว้เพียงผู้เดียว ไม่ควรบอกเพื่อนหรือผู้อื่นเพราะอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา ฝ่ายวิจัยและวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7520-1727, 0-7520-1700 ต่อ 52293 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
เข้ากลุ่ม
psutrang2567
เพื่อติดตามข่าวสาร
งานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
 ขอรับรหัสผ่านใช้งานระบบ
การขอรับรหัสผ่านใช้งานระบบใหม่
ระบุรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุอีเมล์
* ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่เคยสมัครใช้งานเอาไว้เท่านั้น หากต้องการแก้ไขอีเมล กรุณาติดต่องานรับนักศึกษา